Kontaktai


Naugarduko 76, LT-03202 Vilnius
Tel.: (+370 5 ) 2330 450
Faks: (+370 5 ) 2330 450
El. paštas:
Tinklapis: www.zppl.lt
Darbo laikas: 9.00 - 16.00

 
 


Lietuvos Lenkų Teisininkų Sąjunga

Statutas

LIETUVOS LENKŲ TEISININKŲ SĄJUNGOS ĮSTATAI

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos lenkų teisininkų sąjunga (toliau – Asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija.

2. Asociacija įsteigta neribotam laikui.

3. Asociacijos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

4. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

5. Pilnas Asociacijos pavadinimas: Lietuvos lenkų teisininkų sąjunga; sutrumpintas pavadinimas – LLTS. Pavadinimas lenkų kalba – Związek Prawników Polaków na Litwie. Sutrumpintas pavadinimas lenkų kalba – ZPPL.

6. Asociacija turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą.

7. Asociacija turi antspaudą su savo pavadinimu, emblemą ir kitą simbolika. Asociacijos simbolika tvirtina visuotinis narių susirinkimas. 

II. ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, SRITYS IR RŪŠYS

8. Pagrindiniai Asociacijos tikslai yra:

8.1. aktyviai prisidėti prie suverenios teisinės Lietuvos valstybės formavimo;

8.2. stiprinti pilietinę visuomenę;

8.3. siekti žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimo;

8.4. padėti formuoti gyventojų teisinę sąmonę;

8.5. aktyviai dalyvauti tobulinant teisinį mokymą ir švietimą;

8.6. rūpintis jaunųjų teisininkų profesinės kvalifikacijos ugdymu ir teisininkų profesine etika;

8.7. dalyvauti įtvirtinant demokratinio valstybės valdymo pagrindus, kuriant bei tobulinant juos atitinkančius įstatymus;

8.8. ginti savo narių interesus;

8.9. ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus, ypatingą dėmesį skiriant tautinių mažumų atstovų teisių gynimui;

8.10. stiprinti mokslo ir praktikos ryšius. Rūpintis mokslinių rekomendacijų įdiegimų į įstatymų leidimo ir teisinę praktiką.

9. Įgyvendindama įstatuose nustatytus tikslus Asociacija:

9.1. bendradarbiauja su valstybinėmis ir savivaldybės institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, Lietuvos ir užsienio šalių teisininkais, tarptautinėmis organizacijomis;

9.2. skatina Asociacijos narius teikti nemokamą teisinę pagalbą asmenims, kuriems šią pagalba reikalinga (ypač tautinių mažumų atstovams);

9.3. užsiima leidybine veikla;

9.4. organizuoja seminarus, mokymus, konferencijas, paskaitas ar kitus renginius teisiniais klausimais;

9.5. gauna paramą įstatymų nustatyta tvarka;

9.6. remia Asociacijos narius profesinėje veikloje, atstovauja ir gina jų teises bei interesus įstatymų nustatyta tvarka;

9.7. užsiima kitokia numatytiems tikslams įgyvendinti būtina veikla, išskyrus tą, kurią draudžia įstatymai. 

III. NARYSTĖ ASOCIACIJOJE, ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

10. Asociacijos nariais gali būti aukštąjį teisinį išsilavinimą turintys fiziniai asmenys, mokantys lenkų kalbą, pateikę Asociacijos pirmininkui prašymą įstoti į Asociaciją, įsipareigoję laikytis įstatų reikalavimų ir reguliariai mokantys nario mokestį.

11. Asociacijos garbės nariu gali būti Asociacijos narys aktyviai dalyvaujantis Asociacijos veikloje, kuris pasižymėjo teisės moksle Lietuvoje ar užsienyje, praktinėje teisinėje veikloje arba kuris ypatingai nusipelnė Asociacijos labui. Asociacijos garbės nario statusą suteikia visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos garbės nariai gali buti atleidžiami nuo nario mokesčio mokėjimo. Apie atleidimą nuo mokėjimo sprendžia visuotinis narių susirinkimas.

12. Naujus narius, jų prašymu priima Asociacijos valdyba.

13. Asociacijos nariai turi teisę:

13.1. dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame narių susirinkime;

13.2. būti renkamais į Asociacijos organus;

13.3. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

13.4. dalyvauti visuose Asociacijos organizuojamuose teisiniuose renginiuose;

13.5. gauti Asociacijos paramą ginant savo teises ir teisėtus interesus;

13.6. teikti Asociacijos valdymo organams pasiūlymus ir pastabas dėl Asociacijos veiklos gerinimo;

13.7. nemokamai naudotis Asociacijos inventoriumi, jei narys vykdo šiuose įstatuose nustatytą veiklą;

13.8. bet kada išstoti iš Asociacijos;

13.9. raštu įgalioti kitą asmenį už jį balsuoti visuotiniame narių susirinkime;

13.10. apskųsti teismui visuotinio narių susirinkimo ar Asociacijos valdybos sprendimus ir veiksmus, kurie pažeidžia įstatymus, Asociacijos įstatus ar Asociacijos nario teises;

13.11. prašyti, kad Revizijos komisija (revizorius) patikrintų Asociacijos ūkinius reikalus bei finansinės apskaitos padėtį.

14. Asociacijos nariai privalo:

14.1. laikytis Asociacijos įstatų;

14.2. dalyvauti visuose visuotiniuose narių susirinkimuose ir aktyviai prisidėti prie Asociacijos keliamų tikslų ir uždavinių realizavimo;

14.3. vykdyti Asociacijos visuotinio narių susirinkimo ir valdybos nutarimus;

14.4. nustatytu laiku mokėti nustatytą nario mokestį;

14.5. laikytis moralės ir profesinės etikos normų;

14.6. informuoti Asociacijos valdybą apie savo gyvenamojo adreso, telefono pasikeitimus.

15. Asociacijos valdyba netenkina prašymo priimti į Asociaciją asmenį arba pašalina iš Asociacijos, jei asmuo neatitinka nariui keliamų reikalavimų, jei nario elgesys nesuderinamas su įstatais, neatitinka teisininko profesinės etikos principų ir moralės normų arba Asociacijos narys dvejus metus iš eilės nesumoka nario mokesčio. Asociacijos narys pašalinamas iš Asociacijos ne mažesne kaip 2/3 valdybos susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.

16. Nepriimtas į Asociacijos narius ar iš jos pašalintas narys valdybos sprendimą gali apskųsti Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui, kurio sprendimas yra galutinis.

17. Išstojus iš Asociacijos arba pašalinus iš jos, nario mokesčiai ar kitokios narių įmokos negrąžinamos.

18. Asociacijos valdybos sekretorius atsako už priimtų narių sąrašų tvarkymą.

19. Asociacijos narys išbraukiamas iš Asociacijos narių sąrašo šiais atvejais:

19.1. nariui mirus;

19.2. nariui savanoriškai išstojus iš Asociacijos;

19.3. narį pašalinus iš Asociacijos už šių įstatų pažeidimus.

IV. ASOCIACIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

20. Asociacija turi teisę:

20.1. valdyti, naudoti jai priklausantį turtą ir lėšas bei jais disponuoti, siekdama įgyvendinti šiuose įstatuose nustatytus veiklos tikslus;

20.2. turėti atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir užsienyje įregistruotose banko įstaigose;

20.3. pasirašyti sutartis savo vardu, pirkti ar kitokiais būdais įsigyti turtą, jį parduoti, prisiimti įsipareigojimus, būti atsakovu ir ieškovu teisme;

20.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos paramos ir labdaros įstatymo nustatyta tvarka;

20.5. reorganizuotis arba likviduotis.

21. Asociacijos pareigos:

21.1. Tvarkyti finansinę apskaitą, teikti informaciją valstybės institucijoms ir mokėti mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.

V. ASOCIACIJOS LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

22. Asociacija valdo ir tvarko savo turtą, sutinkamai su savo veiklos tikslais, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir šių įstatų reikalavimais. Turtas gali būti įsigytas už Asociacijos lėšas, gautas iš kitų organizacijų ar privačių asmenų įstatymais nustatyta tvarka.

23. Asociacijos lėšomis operuoja Asociacijos pirmininkas, vadovaudamasis valdybos patvirtintu finansinės veiklos planu.

24. Asociacijos lėšas sudaro:

24.1. metinis nario mokestis (jo dydį ir mokėjimo tvarka nustato visuotinis narių susirinkimas);

24.2. fizinių asmenų, fondų, kitų nevyriausybinių ar tarptautinių organizacijų dovanotos (paaukotos) ar kaip parama suteiktos lėšos;

24.3. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas;

24.4. kitos teisėtai gautos lėšos.

25. Asociacijos lėšos naudojamos leidybinei veiklai finansuoti, inventoriui, turtui įsigyti ir kitiems įstatuose numatytiems uždaviniams įgyvendinti.

26. Asociacijos rėmėjai neturi nuosavybės teisių į Asociacijos turtą ar jo dalį net ir tuo atveju, jeigu dalis Asociacijos turto yra jų indėlis.

27. Asociacija pinigus, gautus kaip paramą, taip pat kitus negrąžintinai gautus pinigus ir kitą turtą naudoja juos davusio asmens nurodytiems tikslams, jeigu šis tokius tikslus nurodė.

28. Nario įmokėti mokesčiai ar kitos Asociacijai perduotos lėšos bei turtas jo išstojimo iš Asociacijos atveju negražinami.

29. Asociacijos pirmininkas per 4 mėnesius turi parengti ir pateikti eiliniam visuotiniam narių susirinkimui praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitą.

30. Asociacijos veiklos kontrolę vykdo visuotinio narių susirinkimo 3 metų kadencijai išrinktas revizorius.

31. Pasibaigus Asociacijos veiklai, likusiomis lėšomis ir turtu, patenkinami visi Asociacijos kreditorių reikalavimai ir atsiskaitoma su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis. Lėšos ir turtas taip pat gali būti perduoti labdaros organizacijoms ar labdaros bei paramos fondams. 

VI. ASOCIACIJOS ORGANAI 

32. Asociacijos organai yra:

32.1. visuotinis narių susirinkimas;

32.2. valdyba;

32.3. vienasmenis Asociacijos valdymo organas – pirmininkas;

32.4. revizorius.

VII. VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

33. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausiasis Asociacijos valdymo organas.

34. Visuotinis narių susirinkimas turi teisę:

34.1. keisti Asociacijos įstatus;

34.2. rinkti Asociacijos pirmininką, pirmininko pavaduotoją, valdybos narius, revizorių, skirti valdybos sekretorių;

34.3. atšaukti Asociacijos pirmininką, pirmininko pavaduotoją, valdybos narius, revizorių, valdybos sekretorių;

34.4. tvirtinti Asociacijos ūkinės ir finansinės veiklos planus;

34.5. išklausyti, svarstyti Asociacijos valdybos ir revizoriaus metinės veiklos ir finansinės atskaitomybės ataskaitas ir jas tvirtinti;

34.6. nustatyti Asociacijos pagrindines veiklos kryptis;

34.7. nustatyti nario mokesčio dydį ir mokėjimo tvarką;

34.8. valdybos siūlymu suteikti Asociacijos garbės nario vardą;

34.9. spręsti ir svarstyti Asociacijos organų ir narių pasiūlymus;

34.10. nagrinėti Asociacijos narių skundus dėl valdybos sprendimų narystės klausimais;

34.11. išklausyti ir svarstyti Asociacijos valdymo organų ar narių pranešimus dėl žmogaus teisių ir tautinių mažumų teisių padėties Lietuvoje, teisės mokslo, teisėtumo ir teisėtvarkos būklės Lietuvoje;

34.12. priimti nutarimus dėl Asociacijos veiklos pertvarkymo, reorganizavimo ir likvidavimo.

35. Visuotinis narių susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 Asociacijos narių. Jeigu nėra kvorumo, tai ne ankščiau kaip per 10 kalendorinių dienų ir ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepriklausomai nuo susirinkusiųjų Asociacijos narių skaičiaus.

36. Visuotinis narių susirinkimas sprendimus priima ne mažiau kaip 1/2 susirinkime dalyvaujančių Asociacijos narių balsų dauguma.

37. Sprendimai dėl Asociacijos įstatų pakeitimo, dėl Asociacijos pertvarkymo, pasibaigimo (reorganizavimo ar likvidavimo) priimami ne mažiau kaip 2/3 susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma.

38. Sprendimai priimami atviru balsavimu, jei visuotinis narių susirinkime nenusprendžiama kitaip. Slaptas balsavimas organizuojamas jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 dalyvaujančių susirinkime narių.

39. Visuotiniam narių susirinkimui pirmininkauja Asociacijos pirmininkas, jo nesant – pirmininko pavaduotojas, o jiems nesant gali pirmininkauti kitas paprastąją balsų dauguma išrinktas Asociacijos narys.

40. Visuotinio narių susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi Asociacijos valdyba ir pirmininkas.

41. Visuotinį eilinį narių susirinkimą valdyba ar/ir pirmininkas privalo sušaukti ne rečiau kaip vieną kartą per metus, ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą valdyba ar pirmininkas ne vėliau kaip 14 dienų iki susirinkimo dienos praneša kiekvienam nariui jų nurodyto elektroninio pašto adresu, taip pat informacija apie susirinkimą ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo skelbiama Asociacijos interneto svetainėje www.zppl.lt.

42. Pranešime apie visuotinį narių susirinkimo sušaukimą turi būti nurodyta susirinkimo data, vieta ir darbotvarkės projektas. Asociacijos narių grupė, turėdama iniciatyvos teisę, gali reikalauti, kad į darbotvarkę būtų įtraukiami papildomi klausimai, jei apie tai buvo pranešta ne vėliau kaip prieš 7 dienas.

43. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti šaukiamas, jeigu:

43.1. valdybos narių lieka (dėl atsistatydinimo ar negalėjimo toliau vykdyti pareigas) mažiau kaip pusė įstatuose nurodyto jų skaičiaus;

43.2. atsistatydina ar toliau negali vykdyti savo pareigų Asociacijos pirmininkas;

43.3. atsistatydina ar toliau negali vykdyti savo pareigų revizijos komisija ar revizorius;

43.4. to reikalauja iniciatyvos teisę turinti Asociacijos narių grupė surinkusi daugiau kaip 1/3 Asociacijos narių skaičiaus parašų;

43.5. valdybos iniciatyva, jeigu to reikalauja aplinkybės.

44. Neeilinio Visuotinio narių susirinkimo iniciatoriai, daugiau kaip 1/3 Asociacijos narių, Asociacijos valdybai ar pirmininkui pateikia paraišką, kurioje nurodomo tokio susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai, darbotvarkės projektas, sprendimų projektai, pasiūlymai dėl susirinkimo datos ir vietos. Jeigu valdyba ar pirmininkas nesutaria su susirinkimo iniciatoriais išspręsti siūlomos darbotvarkės klausimų kitais būdais, jie privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo paraiškos pateikimo sušaukti neeilinį Visuotinį narių susirinkimą šių įstatų 41 punkte nustatyta tvarka.

45. Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi asociacijos nariai. Vienas narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Asociacijos narį gali atstovauti jo įgaliotas asmuo, kurio kompetencija apibrėžiama įgaliojime. Kiekvienas Asociacijos nariams atstovaujantis asmuo turi tiek balsų, keliems Asociacijos nariams jis atstovauja.

46. Asociacijos narys, susipažinęs su darbotvarke gali pranešti visuotiniam narių susirinkimui savo valią raštu arba telekomunikacijos priemonėmis (faksu, el. paštu), įgalinančiomis fiksuoti Asociacijos nario pareikštą nuomonę. 

VIII. VALDYBA

47. Asociacijos valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas. Asociacijos valdyba sudaro 5 nariai. Valdybos sudėtyje gali būti tik šios Asociacijos nariai. Valdybą sudaro Asociacijos pirmininkas (automatiškai valdybos pirmininkas), pirmininko pavaduotojas (automatiškai valdybos pirmininko pavaduotojas) ir trys Asociacijos nariai. Asociacijos valdybą renka visuotinis narių susirinkimas 3 (trijų) metų kadencijai. Valdybos nariai yra renkami ne mažiau kaip 1/2 visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma. Išrinkti į Asociacijos valdybą laikomi tie Asociacijos nariai, kurie surinko daugiausiai balsų. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, laikomas išrinktu vyresnis amžiumi Asociacijos narys.

48. Asociacijos pirmininkas vadovauja Asociacijos valdybos veiklai ir informuoja visuotinį narių susirinkimą apie šią veiklą viena karta metuose.

49. Asociacijos valdyba, remdamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, šiais įstatais, visuotinio narių susirinkimo sprendimais:

49.1. šaukia visuotinius narių susirinkimus, rengia susirinkimui Asociacijos metinę veiklos ataskaitą ir kitą reikiamą informaciją;

49.2. organizuoja Asociacijos veiklą ir visuotinių narių susirinkimo sprendimų įgyvendinimą;

49.3. tvarko Asociacijos reikalus, ruošia ir tvirtina Asociacijos veiklos planus atsižvelgiant į visuotinio narių susirinkime patvirtintus strateginius planus;

49.4. valdo, naudoja ir disponuoja Asociacijos turtu, veda materialinių vertybių apskaitą ir tvarko finansinius ir ūkinius reikalus;

49.5. priima naujus narius ir kandidatus į narius, taip pat šių įstatų nustatyta tvarka pašalina iš Asociacijos narių arba kandidatų į narius;

49.6. analizuoja ir aprobuoja revizoriaus ir Asociacijos narių pateiktas medžiagas;

49.7. organizuoja renginius (seminarus, mokymus, konferencijas ir t. t.);

49.8. rengia Asociacijos finansinių planų projektus, Asociacijos įstatų pakeitimo projektus ir pateikia juos visuotiniam narių susirinkimui;

49.9. siūlo visuotiniam narių susirinkimui kandidatus į Asociacijos garbės narius;

49.10. teikia visuotiniam narių susirinkimui pasiūlymus dėl įstojimo į tarptautines teisininkų organizacijas;

49.11. skatina asmenis, pasižymėjusius Asociacijos veikloje;

49.12. sprendžia bendradarbiavimo su kitomis teisininkų sąjungomis, draugijomis bei organizacijomis klausimus;

49.13. steigia komisijas atskiroms problemoms tirti ir aiškinti;

49.14. tvirtina dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo Asociacijos nariui tvarką;

49.15. tvarko kitus Asociacijos reikalus, išskyrus tuos, kurie priskirti visuotiniams narių susirinkimo ir Asociacijos pirmininko kompetencijai, laikydamasi šių Įstatų ir visuotinio narių susirinkimo sprendimų.

50. Asociacijos valdybos posėdžiai šaukiami Asociacijos pirmininko arba pirmininko pavaduotojo sprendimu esant reikalui, bet ne rečiau kaip kartą per trys mėnesius. Apie šaukiamą Asociacijos valdybos posėdį jos nariai turi būti informuojami asmeniškai jų nurodytu elektroniniu pašto adresu ir papildomai telefonu ne vėliau kaip prieš 3 dienas.

51. Asociacijos valdyba sprendimus priima paprasta posėdyje dalyvaujančių valdybos narių balsų dauguma, jei posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė jos narių. Jei valdybos narių balsai pasiskirsto po lygiai – lemia pirmininkaujančio balsas.

52. Asociacijos valdyba visuotiniu narių susirinkimo sprendimu gali būti atšaukta nesibaigus jos kadencijai, tačiau ne dažniau kaip vieną kartą metuose. Valdybos narys iš šių pareigų gali būti atšauktas visuotiniu narių susirinkimu, o į jo vietą kitas Asociacijos narys gali būti išrinktas Asociacijos pirmininko teikimu.

IX. ASOCIACIJOS PIRMININKAS, PIRMININKO PAVADUOTOJAS

53. Asociacijos pirmininku ir pirmininko pavaduotoju gali būti aktyvus Asociacijos narys, turintis ne mažesnį kaip 3 metų teisinio darbo stažą.

54. Asociacijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas trijų metų kadencijai renkami visuotiniame narių susirinkime. Asociacijos pirmininko, pirmininko pavaduotojo kadencijų skaičius iš eilės neribojamas.

55. Kandidatu į Asociacijos pirmininkus laikomas Asociacijos narys, jeigu už tai balsuoja ne mažiau kaip 1/5 visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių.

56. Nė vienam kandidatui nesurinkus daugiau kaip pusės visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių narių balsų, rengiamas pakartotinis balsavimas. Pakartotiniam balsavimui teikiami du kandidatai, surinkę daugiausia balsų. Išrinktu laikomas tas kandidatas, kuris pakartotinai balsuojant alternatyviame balsavime surinko daugiau balsų.

57. Asociacijos pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas yra ex oficio Asociacijos valdybos nariai.

58. Asociacijos pirmininkas atstovauja Asociacijai sprendžiant juridinius, finansinius ir kitus organizacinius klausimus santykiuose su trečiaisiais asmenimis, šaukia visuotinius narių susirinkimus, Asociacijos valdybos posėdžius ir juose pirmininkauja, Asociacijos vardu sudaro sutartis, pasirašo įgaliojimus ir kitokius raštus, pasirašo finansinius dokumentus. Visus ar dalį savo įgaliojimų Asociacijos pirmininkas įstatymų nustatyta tvarka gali perduoti pirmininko pavaduotojui.

59. Asociacijos pirmininkui yra pavaldus valdybos sekretorius. Sekretorius skiriamas visuotiniame narių susirinkime iš valdybos narių. Asociacijos valdybos sekretorius sekretoriauja visuotinio narių susirinkimo, valdybos posėdžiuose, tvarko Asociacijos korespondenciją, atlieka kitas vykdomąsias-tvarkomąsias funkcijas, kurios nepriskirtos valdybos, pirmininko, pirmininko pavaduotojo kompetencijai.

60. Atsistatydinusio, atstatydinto arba tapusio neveiksnaus pirmininko pareigas Asociacijos valdybos sprendimu eina pavaduotojas, o likusiai kadencijos daliai artimiausias visuotinis narių susirinkimas išrenka naują Asociacijos pirmininką.

61. Asociacijos pirmininkas, pavaduotojas ar sekretorius, dėl sveikatos būklės ar kitų priežasčių nepajėgiantys atlikti su jų pareigomis susijusių užduočių, atsistatydina.

62. Asociacijos pirmininko, pavaduotojo, sekretoriaus ar valdybos nario atšaukimo klausimą svarsto visuotinis narių susirinkimas ne mažiau kaip 1/3 Asociacijos narių reikalavimu.

X. REVIZORIUS

63. Asociacijos finansinės veiklos kontrolę vykdo revizorius, dirbantis visuomeniniais pagrindais. Revizorių renka visuotinis narių susirinkimas 3 (trijų) metų kadencijai.

64. Revizorius tikrina, kaip laikomasi Asociacijos įstatų, kaip vykdomi visuotinio narių susirinkimo sprendimai, kontroliuoja Asociacijos finansinę veiklą. Pasibaigus ūkiniams metams revizorius iki visuotinio narių susirinkimo privalo patikrinti Asociacijos buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę ir pateikti Asociacijos valdybai raštišką išvadą ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki visuotinio narių susirinkimo.

65. Revizoriumi negali būti Asociacijos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas, valdybos narys.

XI. APSKAITA IR ATSKAITOMYBĖ

66. Asociacija yra ribotos turtinės atsakomybės viešas juridinis asmuo ir pagal savo prievoles atsako tik savo turtu.

67. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles.

68. Asociacija padariusi žalą fiziniams ar juridiniams asmenims, privalo ją atlyginti savo turtu įstatymų numatyta tvarka.

69. Asociacija vykdo buhalterinę ir statistinę apskaitą bei atskaitomybę, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

XII. ASOCIACIJOS PRANEŠIMAI IR SKELBIMAI

70. Kai Asociacijos skelbimai turi būti paskelbti viešai, jie skelbiami valstybės įmonės Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

71. Asociacijos organų sprendimai ir pranešimai, kita reikalinga informaciją išsiunčiama nariams elektroniniu paštu arba paštu. Su visa informacija nariai turi galimybę susipažinti Asociacijos buveinėje.

72. Dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką tvirtina Asociacijos valdyba.

73. Asociacijos dokumentai, jų kopijos ar kita informacija nariams pateikiama neatlygintinai. 

XIII. ASOCIACIJOS FILIALŲ IR ATSTOVYBIŲ STEIGIMO IR JŲ VEIKLOS NUTRAUKIMO TVARKA

74. Sprendimą steigti Asociacijos filialus ir atstovybes, nutraukti jų veiklą, skirti ir atšaukti filialų ir atstovybių vadovus priima, taip pat filialų ir atstovybių nuostatus tvirtina visuotinis narių susirinkimas.

XIV. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

75. Asociacijos valdyba arba ne mažiau kaip viena penktoji Asociacijos narių turi teisę inicijuoti įstatų keitimą.

76. Siūlomi pakeitimai priimami šių įstatų 37 punkto nustatyta tvarka.

77. Visuotinio narių susirinkimo priimti įstatai ir jų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo juridinių asmenų registre.

XV. ASOCIACIJOS BUVEINĖS KEITIMO TVARKA

78. Asociacijos buveinė keičiama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

XVI. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

79. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka.

80. Likviduojamos Asociacijos turtas ir sukauptos lėšos panaudojamos visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka.

 

Iki šių įstatų įsigaliojimo galiojo Lietuvos lenkų teisininkų sąjungos Statutas, patvirtintas Lietuvos lenkų teisininkų sąjungos visuotiniame narių susirinkime 1996 m. spalio 5 d., Vilniuje.

Šie įstatai patvirtinti 2014 m. vasario 18 d. visuotiniame narių susirinkime.

______________________________

Vilnius, du tūkstančiai keturioliktųjų metų vasario mėnesio aštuonioliktoji diena

Lietuvos lenkų teisininkų sąjungos pirmininkas Gžegož Sakson